REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

Ogólne Warunki Uczestnictwa wyjazdów organizowanych przez: Party Camp Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Dąbrówki 82/8 w Gdańsku. Spółka jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzony przez Marszałka Województwa Pomorskiego pod numerem 383. OWU obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych w terminie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia wydania nowych warunków uczestnictwa.


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem imprezy turystycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych jest Party Camp Sp. z o.o., zwane dalej Party Camp.
 2. Osoba fizyczna, która zawarła Umowę udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Party Camp zwana jest dalej Klientem.


§ 2
ZAWARCIE UMOWY

 1. Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Party Camp następuje z chwilą dokonania przez Klienta rezerwacji w systemie rezerwacyjnym na jednej ze stron internetowych grupy Party Camp. Rezerwację może złożyć również: ambasador, koordynator, agent, partner i inni w oparciu o umowę agencyjną lub współpracy zawartą ze Party Camp w imieniu własnym lub klientów.
 2. Dokumentem potwierdzającym założenie rezerwacji jest umowa podpisana z członkiem zarządu, koordynatorem-agentem lub pracownikiem Party Camp w biurze firmy lub otrzymanie numeru rezerwacji drogą mailową po przesłaniu danych wymaganych przy rezerwacji na stronach internetowych.


§ 3
PŁATNOŚCI

 1. Klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku (każdorazowa wysokość zadatku określona jest w ofercie na stronie WWW wyjazdu oraz w systemie informacyjnym) w ciągu 2 dni roboczych od daty dokonania rezerwacji. Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie wskazanym na umowie nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej lub w terminie późniejszym jeżeli na stronie jest podana inna informacja. W przypadku zakupu imprezy turystycznej w terminie krótszym niż 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej Klient zobowiązany jest do wpłaty całej ceny w momencie rezerwacji lub w terminie późniejszym jeżeli na stronie jest podana inna informacja.
 2. Ceny świadczeń obowiązkowych oraz fakultatywnych są cenami umownymi.
 3. Jeżeli cena imprezy turystycznej nie zostanie w pełni zapłacona w ustalonym w punkcie § 3 ust. 1 terminie, umowa może być rozwiązana z dniem gdy do rozpoczęcia imprezy pozostaje 21 dni lub w terminie późniejszym jeżeli na stronie WWW jest podana inna informacja. W takim przypadku Party Camp obciąża Klienta kosztami rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej, w wysokości i na zasadach określonych w § 10 ust. 2. lub w terminie innym jeżeli na stronie jest podana inna informacja. Wiadomości oraz oferta na stronie jest nadrzędnym dokumentem.
 4. Party Camp zastrzega możliwość zmiany ceny imprezy turystycznej. W przypadku konieczności podwyższenia ceny Party Camp obowiązany jest udokumentować wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności: wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrost kursów walut. Party Camp zawiadamia niezwłocznie Klienta o zmianie warunków Umowy z podaniem przyczyny zmiany warunków oraz potwierdza zmianę warunków w formie pisemnej lub mailowej lub telefonicznej.
 5. Klient w terminie 2 dni od zawiadomienia dokonanego przez Party Camp obowiązany jest pod rygorem nieważności na piśmie poinformować Party Camp czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, czy też odstępuje od zawartej Umowy o świadczenie usług turystycznych za zwrotem wniesionych przez niego opłat.
 6. W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej cena ustalona w umowie z Klientem nie może być podwyższana.


§ 4
REALIZACJA IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 1. Party Camp przyjmuje odpowiedzialność za realizację imprezy turystycznej zgodnie z programem i świadczeniami zawartymi w ofercie na stronie www wyjazdu. Party Camp ma prawo jednak zmienić informacje w ofercie z przyczyn niezależnych od organizatora.
 2. Odpowiedzialność Party Camp za niewykonane lub nienależyte wykonanie usług w czasie trwania imprezy turystycznej ograniczona jest względem Klienta do wartości ceny lub świadczeń do których klient zgłasza zastrzeżenia.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie trwania imprezy turystycznej nieprawidłowości w wykonywaniu Umowy, Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawiciela Biura (pilota, rezydenta, koordynatora) w momencie powstania nieprawidłowości, lub w przypadku braku możliwości poinformowania przedstawiciela, bezpośrednio telefonicznie biuro Party Camp.
 4. Przedstawiciel Party Camp obsługujący imprezę turystyczną nie jest upoważniony do rozpatrywania roszczeń, a jedynie do ich przyjmowania oraz przekazania zarządowi Party Camp.
 5. Niezgłoszenie pisemnie roszczeń oraz nieprawidłowości w wykonywaniu Umowy przedstawicielowi Party Camp na miejscu lub w trakcie transportu do i z miejsca docelowego wyjazdu jest równoznaczne z utratą prawa do roszczeń.
 6. Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód powstałych w trakcie pobytu z jego winy lub z winy jego towarzyszy podróży i gości niezwłocznie po zaistnieniu szkody pod groźbą usunięcia go z listy uczestników i natychmiastowego wykwaterowania bądź odmówienia transportu powrotnego.
 7. Klient zobowiązany jest do wpłaty kaucji zwrotnej na rzecz kontrahentów klienta tj. właściciele obiektów noclegowych i środków transportu włącznie z promami na których odbywa się nocleg. Jeżeli Wysokość kaucji nie jest podana na stronie WWW w momencie publikacji oferty, to zostanie podana każdorazowo w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze przed wyjazdem drogą mailową na mail wskazany przez osobę dokonującą pojedynczej rezerwacji i/lub w imieniu całej grupy.


§ 5
UBEZPIECZENIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 1. Party Camp oświadcza, że w cenie imprezy turystycznej zawarte jest podstawowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w czasie trwania imprezy turystycznej.
 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje: koszty leczenia za granicą oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków.
 3. Powyższy zakres ubezpieczenia stanowi wariant podstawowy, wynikający z treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) Podróży. Ubezpieczenie powyższe nie obejmuje m.in.: leczenia następstw chorób przewlekłych, leczenia następstw zdarzeń po spożyciu alkoholu lub środków odurzających a także innych przypadków wymienionych w OWU. W uzasadnionych przypadkach Party Camp sugeruje Klientom zawarcie dodatkowego ubezpieczenia w szerszym i własnym zakresie.
 4. Party Camp posiada aktualna umowę dotyczącą świadczeń ubezpieczeń turystycznych z firmą AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
 5. Szczegółowe warunki ubezpieczenia są zawarte w OWU ubezpieczyciela na stronie internetowej www.axa.pl, w siedzibie Party Camp oraz są udostępniane na życzenie drogą mailową.
 6. W cenie imprezy turystycznej nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w przypadku choroby lub zdarzenia losowego. Chęć zakupu w/w ubezpieczenia należy zgłosić podczas dokonywania rezerwacji na daną usługę turystyczną lub należy je zamówić w trakcie wypełniania formularza rezerwacyjnego o ile Party Camp udostępnia taką możliwość.
 7. W razie wypadku podczas trwania imprezy turystycznej organizowanej przez Party Camp Sp. Z o.o. należy kontaktować się z centrum alarmowym AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. pod numerem INFOLINII: +48 22 575 90 80.


§ 6
BAGAŻ

 1. Każda sztuka bagażu Pasażera przewożona w luku bagażowym winna być opisana imieniem i nazwiskiem Pasażera. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na Pasażerze.
 2. W przypadku znalezienia w pojeździe bagażu, którego nie można zidentyfikować Przewoźnik ma prawo wezwać odpowiednie służby w celu jego usunięcia według przepisów o rzeczach znalezionych (Kodeks Cywilny z 23.04.1964 Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93).
 3. Pasażer nie ma prawa otwierać i zamykać luków bagażowych ani samodzielnie wkładać i wyjmować bagaż z luków bagażowych.
 4. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu podstawowego o łącznej wadze nie przekraczającej 30kg oraz 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg.
 5. Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
 6. Suma wymiarów każdego z bagaży podstawowych nie może przekraczać 165cm (szerokość + wysokość + głębokość). Maksymalna waga pojedynczego bagażu nie może przekroczyć 30kg (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych). Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przewiezienia nadbagażu ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych lub pobrania dodatkowej opłaty za każdy kilogram ponad dopuszczalną wagę w wysokości 50zł.
 7. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Organizator ma prawo odmówić zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż podręczny znajdujący się poza lukiem bagażowym i będący pod bezpośrednią opieką Pasażera chyba, że szkoda powstała z jego winy.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej, chyba, że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Organizatora. W przypadku przewozu rzeczy o większej wartości, a w szczególności sprzętu elektronicznego, Pasażer ubezpiecza je we własnym zakresie i zgłasza ten fakt obsłudze w chwili przekazania bagażu do luku bagażowego. 10. Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Organizatora.
 10. Jeżeli Pasażer w chwili opuszczenia autokaru stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu przez Organizatora. Potwierdzenie to Pasażer zobowiązany jest dołączyć do ewentualnej reklamacji pisemnej, którą ma prawo złożyć zgodnie z pkt.6.1


§ 7
ŚWIADCZENIA

 1. Klient ma prawo do świadczeń określonych w ofercie Party Camp na stronie www wybranego produktu.
 2. Party Camp ma prawo do zmiany oferty w takich sytuacjach jak: wyczerpanie się miejsc w hotelach, zbyt mała liczba uczestników lub zbyt mała grupa w miejscu zadeklarowanej dosiadki autokarowej.
 3. Warunkiem realizacji opłaconych świadczeń jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (Aktualny i ważny paszport lub dowód osobisty).
 4. Party Camp nie dokonuje zwrotu ceny imprezy ani wartości poszczególnych świadczeń objętych Umową jeżeli Klient nie uczestniczył w całości lub w części imprezy, czy też nie wykorzystał w całości lub w części opłaconych świadczeń w czasie imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta, jak np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, niewykorzystanie wszystkich posiłków, dobrowolne nieskorzystanie z części lub całości imprezy.


§ 8
WYCIECZKI FAKULTATYWNE

 1. Wycieczki fakultatywne są to wycieczki organizowane podczas pobytu przez lokalne biura, a pracownicy Organizatora jedynie pośredniczą przy zawieraniu umowy z zagranicznym biurem. Mogą to być wycieczki piesze, autokarowe, rejsy itd.
 2. Wykaz wycieczek fakultatywnych wraz z cenami znajduje się w opisach ofert.
 3. Pracownik Organizatora dokonuje zbiórki pieniędzy za wycieczki fakultatywne w autokarach i niezwłocznie po przyjeździe przekazuje je zagranicznym biurom odpowiedzialnym za w/w wycieczki, jednocześnie nie będąc stroną przy zawieraniu umowy pomiędzy lokalnym biurem a klientem.
 4. Wycieczki fakultatywne zazwyczaj odbywają się przy min.25 chętnych.
 5. W przypadku odwołania wycieczki fakultatywnej nie przysługuje klientowi żadna dodatkowa rekompensata ponad wpłaconą kwotę.


§ 9
REKLAMACJE

 1. Wszelkie roszczenia z tytułu niezgodnego z umową przeprowadzenia imprezy turystycznej należy zgłosić na piśmie przesyłką poleconą lub kurierską w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, organizatorowi imprezy turystycznej na adres: Party Camp, ul. Dąbrówki 82/8, 80-034 Gdańsk. Reklamacje przesłaną drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem faksu nie będą rozpatrywane. Party Camp odrzuci automatycznie reklamację wniesione po upływie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej. W reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać uchybienia w sposobie wykonywania umowy oraz określić swoje żądania.
 2. Reklamacje Klientów rozpatrywane będą przez Party Camp w terminach przewidzianych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Pracownicy Party Camp z wyłączeniem Zarządu nie są uprawnieni do odbioru pism reklamacyjnych Klientów. Party Camp nie będzie rozpatrywał reklamacji niekompletnych oraz składanych przez osoby w których imieniu umowy zawarła inna osoba będąca reprezentantem grupy w imieniu której zawarła rezerwacje.


§ 10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

 1. Od chwili rozpoczęcia imprezy turystycznej Klient zobowiązany jest stosować się do zaleceń przedstawicieli Party Camp dotyczących realizacji programu.
 2. Klient zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróży (ważnego paszportu lub dowodu osobistego zgodnie z przepisami krajów w których odbywa się impreza turystyczna) oraz gdy wymagają tego przepisy-wiz turystycznych.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.
 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz przepisów związanych z bezpieczeństwem, ochroną pożarową w miejscu zakwaterowania oraz środkach transportu – zakres tych przepisów jest określony w regulaminach poszczególnych obiektów lub przez przewoźników. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych przepisów może skutkować usunięciem Klienta w trybie natychmiastowym, bez pokrycia przez Party Camp kosztów związanych z podróżą Klienta do miejsca zamieszkania z imprezy turystycznej oraz bez pokrycia kosztów utraconych dni pobytu.
 5. Na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych przez Klienta imprezy turystycznej Party Camp, miejsce noclegu oraz autokar może pobrać kaucję zwrotną, jeżeli zostało to określone w ofercie lub informacja ta została przesłana mailowo w terminie do 2 dni przed wyjazdem. Zwrot lub rozliczenie kaucji następuje zawsze z chwilą opuszczenia miejsca zakwaterowania i/lub transportu i przekazania wykorzystywanych pomieszczeń w stanie zgodnym ze stanem w dniu przyjazdu.
 6. Zawierając Umowę Klient oświadcza, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie turystycznej.
 7. Party Camp nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony, uszkodzony lub skradziony bagaż. Klient jest zobowiązany pilnować swoich osobistych rzeczy podczas transportu oraz na miejscu docelowym.
 8. Jeśli dokument tożsamości Klienta upoważniający do przekroczenia granicy, zostanie skradziony bądź zgubiony przez Klienta wszelkie koszty tj. wyrobienie nowego dokumentu będą pokrywane przez Klienta.
 9. Pracownicy i Party Camp nie pokryją żadnych kosztów związanych ze stratami materialnymi na rzeczach i osobie na trasie i w miejscu odbywania się wyjazdu, a w przypadku gdyby firma Party Camp została obciążona lub poniosła dodatkowe koszty wystawi w terminie 30 dni od odbycia się wyjazdu fakturę zgodną z obciążeniem,


§ 11
ODWOŁANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 1. Party Camp zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy turystycznej w razie zbyt małej ilości uczestników, nie później jednak niż 4 dni przed terminem wyjazdu, o czym Klient poinformowany jest przed zawarciem umowy. Impreza turystyczna odwoływana jest zawsze, niezależnie od terminu jej rozpoczęcia w przypadku: szczególnych zagrożeń życia i zdrowia Uczestników oraz innych przypadków określonych w par. 9 ust. 2. Party Camp określa minimum Uczestników wszystkich wyjazdów autokarowych na 50 osób na dany kierunek w danym terminie. O odwołaniu imprezy Party Camp niezwłocznie powiadamia Klienta drogą mailową lub telefonicznie. W takich wypadkach Klientowi nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania za niewykonanie umowy. W związku z odwołaniem imprezy może zostać zaproponowane świadczenie zastępcze w postaci udziału w innej imprezie lub zwrot całości wniesionych wpłat.
 2. Odwołanie imprezy turystycznej może nastąpić, gdy przeprowadzenie imprezy turystycznej zostanie szczególnie utrudnione lub zagrożone z powodu zdarzeń noszących cechy siły wyższej takich jak decyzje władz państwowych, klęski żywiołowe, rozruchy, strajki i inne przyczyny mogące zagrozić bezpiecznemu przebiegowi imprezy turystycznej.
 3. W przypadku odwołania imprezy turystycznej z przyczyn określonych w ust. 1 i 2, Klient otrzymuje niezwłocznie pełny zwrot wniesionych świadczeń.


§ 12
REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 1. Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Klient ma możliwość zrezygnowania z imprezy turystycznej. Rezygnację z imprezy turystycznej Klient jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej lub za pośrednictwem Panelu Klienta. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpływu do Party Camp.
 2. Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od Party Camp, Party Camp zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość poniesionych rzeczywistych kosztów, w wysokości nie wyższej niż ustalona poniżej, poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej. Koszty rezygnacji z uczestnictwa maksymalnie wynoszą za osobę:
  • do 21 dni i więcej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 250 zł
  • do 20 dni i mniej przed rozpoczęciem imprezy 100% wartości rzeczywiście poniesionych kosztów.
 3. Zwrotu wpłaconej przez Klienta ceny imprezy turystycznej po odliczeniu kwot potrąconych zgodnie z punktem 2 § 10 Party Camp dokonuje niezwłocznie po otrzymaniu pisemnej rezygnacji w terminie nie późniejszym niż 10 dni roboczych od zakończenia wyjazdu.
 4. Do 10 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Klient ma prawo przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba zastępująca powinna spełniać wszystkie wymogi konieczne do uczestnictwa w imprezie turystycznej. Klient (zgłaszający) zobowiązany jest do poinformowania Party Camp o zmianie uczestnika na piśmie pod rygorem nieważności, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Opłata manipulacyjna przy zmianie uczestnika wynosi 50 PLN za osobę. Za pokrycie kosztów imprezy turystycznej i kosztów dodatkowych, powstałych poprzez zmianę osoby zastępującej, odpowiadają solidarnie: Klient i osoba zastępująca.


§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami Imprez Turystycznych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 2002 r. Nr 101, poz. 929 ze zm.).
 2. Klient wyraża zgodę w związku z art. 23 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z Nr 101, z dn 06.07.2002 poz. 926) na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych Party Camp. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie bez wynagrodzenia przez Party Camp zdjęć utrwalonych podczas imprezy turystycznej w celach marketingowych i tym samym publikację swojego wizerunku utrwalonego na tych zdjęciach. Wykorzystywanie zdjęć będzie polegało na publikacji ich na stronach internetowych (tzw. galerie wyjazdowe i oferty), ewentualnie w katalogach Party Camp.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Party Camp Sp. z o.o.